VZN

   Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území obce.

 

 VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ižipovce od 01.01.2013.pdf 

 Zmena č. 1 VZN 1/2012, III. Časť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf 

   VZN č.1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

 VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ižipovce.pdf 

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia